STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Det Forenede Borgerlige Selskabs arkiv

Forside > Det Forenede Borgerlige Selskab > Det Forenede Borgerlige Selskabs arkiv

illustration

Det Forenede Borgerlige Selskabs arkiv (1858-1877)

Bemærkninger Luk rammen
Privatarkiver 1 P1-43Det forenede borgerlige Selskab

1858-1877 Medlemsliste ......................................... 1 bd

Anm.: Vedlagt en afskrift af fundats for det forenede
borgerlige selskabs legat med en historisk redegørelse;
jvf. nedenstående.


Fundats
for
´det forenede borgerlige Selskabs´ Legat,
stort 20.000 Kroner.

Da ´det forenede borgerlige Selskab´, der den 16.Februar
1821 dannedes ved Forening af de to Selskaber: ´det borgerlige Sel-
skab´ stiftet 25.Juli 1785 og ´det borgerlige Enigheds Selskab´
stiftet 1.Juli 1790 under Navn af ´det oeconomiske borgerlige Sel-
skab´, i Løbet af de senere Aar var aftaget saa betydeligt i Med-
lemsantal, at det i indeværende Aar kun talte 39 ledlemmer, hvorfor
det ikke var istand til at bestaa som selvstændigt Selskab med eget
Lokale og øvrige dertil knyttede Fordringer, blev det taget under
Overvejelse, hvilke Forholdsregler, der burde træffes enten i Hen-
seende til Selskabets Opløsning eller til dets Forening med et an-
det Selskab, og da der paa samme Tid var en lignende tilbagegaaende
Tendents i det med samme Formaal bestaaende Selskab ´Kongens Klub´,
blev der ved Delegerede af begge Selskaber gjort Forslag om at sam-
mensmelte disse, hvorefter det ved Generalforsamlingen besluttedes
at ophæve begge Selekaber fra October Flyttedag d.A. og samtidigt
af Medlemmorne at danne et nyt Selskab under Navn af ´K j ø b e n-
h a v n s K l u b´.
Ved Sammensmeltningsbetingelserne og Lovene for ´Kjøben-
havns Klub´, hvoraf Exemplarer følge dette Dokument, forbeholdt
´forenede borgerlige Selskab´ sig at disponere over en Sum af
20.000 Kroner af sin Kapital og at holde denne Sum udenfor den For-
mue, der tilhører ´Kjøbenhavns Klub´, dog saaledes, at Renterne af
Kapitalen i et Tidsrum af 25 Aar fra December Termin d.A. at regne
tilfalder sidstnævnte Klub, for saavidt denne Klub maatte existere
i bemeldte 25 Aar, da i modsat Tilfælde Dispositionsretten over
Renterne ogsaa forbeholdtes.
I Henhold hertil ere undertegnede Medlemmer af ´det
forenede borgerlige Selskab´ blevne enige om forinden Selskabets
Opløsning at træffe følgende Bestemmelser med Hensyn til Anvendel-
sen af den nænte Kapital med Renter.

_ 1.
Kapitalen, Tyve Tusinde Kroner, skjænkes herved til et
Legat under Navnet: ´det forenede borgerlige Selskabs Legat´.

_ 2.
Kapitalen skal anbringes i en fast Ejendom efter Regler-
ne for Udlaan af Umyndiges eller andre under offentlig Tilsyn staa-
ende Midler til en Rentefod af 5 % pro anno, eller, hvis en saadan
ikke kan opnaaes, imod aldeles betryggende Sikkerhed, da ligeledea
paa samme Maade til 41 %. - Skulde imod Formodning i Tidernes Løb
denne Rente imod den foreskrevne Sikkerhed ejheller kunne opnaaes,
da skal der for Kapitalen erhverves Indskrivningsbevis, lydende paa
Legatets Navn.

_ 3.
Saasnart Renterne af Kapitalen blive disponible, uddeles
disse 2 Gange aarlig i de sædvanlige Renteterminer, hver Gang med
det Halve.

_ 4.
De halvaarlige Renter med Fradrag af Bestyrelsesomkostnin-
ger deles i 8 lige store Portioner, der efter Bestyrelsens Skjøn
tilfalder værdige og i Forhold til deres Stilling trængende Mænd
eller Kvinder, som ekulle være bosiddende i Kjøbenhavn. Dog ekulle
først n u v æ r e n d e Medlemmer af ´det forenede borgerlige
Selskab´, deres Enker eller Descendenter i lige Linie, saalænge
frem i Tiden, som saadanne kunne legitimere sig, og efter disse
forhenværende Medlemmer af bemeldte Selskab, deres Enker eller Des-
cendenter i lige Linie under Forudsætning af behørig Legitimation
være fortrinsberettigede til at nyde godt af Legatet. Den, der en-
gang har erholdt en Portion tildelt, vedbliver at beholde en saa-
dan, saalænge Bestyrelsen maatte finde ham eller hende fremtidig
værdig og trængende hertil.
Bekjendtgjørelse om ledige Portioner skal ske i et af
Kjøbenhavns mest udbredte Blade.

_ 5.

Legatet bestyres indtil videre af efternævnte af ´det
forenede bogerlige Selskabs´ Medlemner udvalgte Mænd, nemlig:
Prokurator K r i s t i a n E. J ø r g e n s e n.
Assessor pharm. J. C. H a u b e r g, R.af D.
Garvermester D. P. G r a m.
Kammerassessor, Prokurator J. K o n n e r u p.
Grosserer S. S l o m a n n.
Denne Bestyrelse supplerer sig selv, naar Vakance indtræder, og
har ved nyt Medlemsvalg fortrinsvis at vælge et af nævnte Selskabs
Medlemmer.
Saasnart Legatet træder i Virksomhed, skal Bestyrelsen
henvende sig til Kjøbenhavns Magistrat eller Borgerrepræsentation
med Anmodning om at overtage Legatets Bestyrelse, og forsaavidt in-
gen af disse Institutioner ville overtage Bestyrelsen, vedbliver
Legatet at bestyres som hidtil af Bestyrelsen, der i saa Fald vil
have at henvende sig til Borgerrepræsentationens Formand med An-
modning til denne om velvilligst at undersøge, om Legatkapitalen
forvaltes efter Bestemmelsen og at erhverve hans Erklæring herom
i Forhandlingsprotokollen.

_ 6.
Bestyrelsen har at drage Omsorg for Kapitalens Admini-
stration og Anbringelse saaledes som foreskrevet i _ 2. I dette
Øjemed vil Bestyrelsen i 11.December Termin d.A. af Selskabets
Kasse blive overleveret Legatsummen 20.000 Kr. Fremdeles paahvi-
ler det Bestyrelsen imod behørig Kvittering at udbetale Renterne
til Kjøbenhavns Klub.
Bestyrelsen er ulønnet, men erholder sine havte even-
tuelle Udgifter erstattede af de aarlige Renter.
Over Bestyrelsens Forhandlinger føres en Protokol. Be-
styrelsen vedtager selv sin Forrettningsorden. Stemmeflerhed i al-
le Tilfælde gjør Udslaget.

_ 7.
Til Efterretning ved Legatets Bestyrelse vedlægges en
Fortegnelse over nuværende Medlemmer af ´forenede borgerlige Sel-
skab´.

Dette til Bekræftelse under Medlemmernes Underskrift.
Kjøbenhavn, den 9.Mai 1877.
KR E. JØRGENSEN. D.P.GRAM. S.SLOMANN C. HAUBERG.
KONNERUP. M.MØLLER F.G.DAHLMANN. LUDVIG WULFF.
F.VILHELM NIELSEN. A.C.PERCH. E.F.LØSER.
J.CHR.GRÆBE. B.A.LEVY. J.A.PÆTGES. J.P.ARBOE.
W. WARMING. HANS LUDVIG JØRGENSEN. STEEN MØLLER.
H HARTVIGSON. E.F.POULSEN. PETER BROBERG.
L.BRAMSEN sen. M.C.ENGEL. M.SALOMONSEN. K.F.KROG.
H.E. THOMSEN. TH.PIPER. C. MØINICHEN. TH.LOSE.
S .W. ISBERC. J .PØHLS. P.TH.WESTI. C.F.WULFF.
N .MØINICHEN.


FORTEGNELSE

over

Medlemmer af det forenede borgerlige Selskab.


1. L ø s e r, E. F., Blikkenslager.
2. G r æ b e, J. C. F., Capitain, Bogtrykker.
3. H ar b o e, J. R., Overkrigscommissair.
4. J ü r g e n s e n, H. L., Grosserer.
5. K r o g h, K. F., Classelottericollecteur.
6. W a r m i n g, W., Pakhuusforvalter.
7. D a h l m a n n, F., Sadelmager.
8. M ø i n i c h e n, J. N., Kjøbmand.
9. M ø i n i c h s n, C. J. S., Juveleer.
10. H a u b e r g, J. C., Asseesor pharm,, R.af D.
11. I s b e r g, S. V., Grosserer, R.af D.
12. L o t t r u p, C., Handelsfuldmægtig.
13. B r o b e r g, P., Manufacturhandler.
14. M ø l l e r, M., Overretsprokurator.
15. P i p e r, T., Bagermester.
16. P ä t g e s, J. A., fhv.kgl.Skuespiller (udenbyes Medlem).
17. G r a m, D. P., Garvermester.
18. A r b o e, J. P., Skibscapitain.
19. P e r c k, A. C., Theehandler.
20. T h o m s e n, H. E., islandsk Kjøbmand.
21. P ø h l s, J., Pakhuusforvalter.
22. L e v y, B. A., Groseerer.
23. S l o m a n n, S., Grosserer.
24. H a r t v i g s o n, H., Grosserer.
25. W e s t i, P. T., Manufacturhandler.
26. K o n n e r u p, J. C., Kammerassessor og Prokurator.
27. H e n r i c h s e n, C. S., Høiesteretsadvocat, R.af D.
28. E n g e l, M. C., Grosserer.
29. H a m a n n, S. T., Bagermester (udenbyes Medlem).
3O. W u l f f, L., Pianofortefabrikant.
31. W u l f f, C. F., Grosserer.
32. J ø r g e n s e n, Kr. E., Prokurator.
33. S a l o m o n s e n, M., Grosserer.
34. B r a m s e n, L., cand.med. og chir., Tandlæge.
35. P o u l s e n, E. F., Grosserer.
36. N i e l s e n, F. V., Grosserer.
37. M ø l l e r, J. S t e e n, Grosserer.

Desuden 2 Æresmedlemmer:
provst F. A. C. M ø l l e r og
Materialist T. L o s e.

Direktionen i det forenede borgerlige Selskab,
den 9de Mai 1877.

KR.E.JØRGENSEN. D.P.GRAM. M.C.ENGEL.
LUDVIG WULFF. F.V.NIELSEN.Tilgængelighed
Umiddelbart tilgængelig


Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1858 1877 Medlemsliste

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter