STARBAS.net

Tønder Kommunearkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Bredebro Kommune, Centralforvaltningens arkiv

Forside > Bredebro Kommune, Centralforvaltningen > Bredebro Kommune, Centralforvaltningens arkiv

illustration

Bredebro Kommune, Centralforvaltningens arkiv (1963-2006)


KL-journalsager
Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1974 1997 00.01 Offentlig virksomhed i almindelighed
1971 2005 00.01 Offentlig virksomhed i almindelighed
1994 1996 00.04 Forhold til kommuner og kommuneforeninger i andre lande
1991 2003 00.05 Venskabsbyer, kommunal repræsentation m.v.
1989 1989 00.13 Kommunal PR-virksomhed
1998 1998 01.00 Fysisk planlægning
1987 1997 01.01 Landsplandirektiver m.v. og regionplanlægning
1982 2004 01.02 Kommuneplanlægning og lokalplanlægning
1994 1998 01.03 Zoneinddeling og landzonearealernes anvendelse
1977 1977 01.04 Udstykningsforhold og andre matrikulære forhold
1980 1997 01.05 Naturfredning
1973 1996 01.07 Sommerhusområder
1990 1995 01.11 Byfornyelse, boligforbedring og sanering
1997 1997 02.00 Bygningsregulering m.v.
1994 2001 03.00 Boligregulering
1971 2005 03.02 Almennyttigt boligbyggeri/ungdomsboliger
1985 2003 03.03 Private andelsboliger
1994 1998 03.16 Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
1993 1993 04.01 Parker, anlæg og grønne områder
1983 1997 04.04 Haller/indendørsanlæg
1990 1990 04.08 Udendørsanlæg
1992 1998 04.11 Strande/kystbeskyttelse
1991 1992 04.14 Campingpladser/lejrpladser
1993 1993 05.00 Veje og trafik
1979 1979 05.01 Veje, fortorve og cykelstier
1991 1995 05.02 Private fællesveje/stier
1970 1996 05.04 Stier
1981 1981 05.05 Pladser, torve m.v.
1979 1993 05.13 Færdselsregulering/færdselssikkerhed
1985 1985 05.14 Særlig råden over vejareal
1991 1992 06.00 Kloakker, vandløb og søer
1985 1997 06.01 Kloakker/spildevandsanlæg
1991 1991 06.03 Rensningsanlæg, pumpestationer m.v.
1986 1990 07.00 Affaldshåndtering
1983 1998 07.01 Bortskaffelse af affald/dagrenovation
1969 1992 07.03 Lossepladser
1983 1990 07.06 Genbrugsstationer
1974 1991 09.00 Miljø- og sundhedsmæssige forhold
1984 1987 09.01 Miljøreglementet
1976 1977 09.02 Særligt forurenende virksomhed
1984 1999 09.03 Olie-, gift- og kemikalieaffald
1993 1993 09.08 Beskyttelse af grundvands- og vandforsyningsinteresser
1992 1993 09.12 Levnedsmiddelkontrol
1988 1988 09.13 Skadedyrsbekæmpelse
1976 1979 13.01 Elforsyning
1976 1996 13.02 Vandforsyning
1991 1992 13.03 Varmeforsyning
1990 1990 13.05 Kollektiv trafik (trafikselskaber)
1972 2006 13.06 Jordforsyning (byggemodning)
1963 2001 14.00 Beredskabsforvaltningen
1973 1973 14.17 Vandforsyning til brandslukningsbrug
1983 1983 16.01 Social- og sundhedsvirksomhed i almindelighed
1982 1982 16.06 Dagforanstaltninger for børn
1987 1997 16.07 Boligformer for pensionister m.fl.
1996 1997 16.08 Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.
1994 1995 17.00 Undervisning i almindelighed
1971 2002 17.01 Skolevæsenets opbygning
1971 1974 17.02 Skoleårets planlægning/tilrettelæggelse
1970 1972 17.03 Specialundervisning/støtteforanstaltninger
1982 1987 17.04 Aktiviteter/arrangementer
1990 1990 17.08 Skolepsykologisk rådgivning
1994 1994 17.09 Uddannelse efter folkeskolen
1981 1994 17.11 Støtte til elever i fortsat uddannelse
1970 1978 18.01 Ungdomsskole
1971 1971 18.02 Fritidsvirksomhed for børn og unge
1975 1979 18.03 Fritidsundervisning for voksne
1971 1972 18.15 Fordeling af tilskud
1986 1986 19.00 Kulturhistoriske institutioner i almindelighed
1994 1994 20.04 Kunstvirksomhed
1998 1998 20.05 Lokal TV og radio
1984 1984 21.06 Skolebiblioteker, gymnasiebiblioteker og seminariebiblioteker
1982 1992 24.05 Turistvæsen
2006 2006 24.09 Øvrige erhverv
1996 2001 24.10 Erhvervsfremme
1981 1981 25.00 Beskatning i almindelighed
1971 1973 25.01 Indkomstbeskatning
1971 1976 25.02 Ejendomsbeskatning
1982 1983 25.03 Ejendomsvurdering
1972 1973 25.14 Afgifter og bidrag samt jordrente
1989 1989 26.01 Politi
1971 1990 81.00 Personaleadministration i almindelighed
1971 1984 81.01 Stillinger i kommunen, klassificering m.v.
1970 1984 81.03 Ansættelse
1973 1988 81.10 Arbejdstid
1979 1988 81.11 Beskyttelse og sikring
1973 1988 81.12 Arbejdskonflikter
1972 1982 81.14 Diæter og befordringsgodtgørelse, vederlag og pension til folkevalgte m.fl.
1979 1988 81.15 Løn
1972 1980 81.22 Pension
1970 1974 81.27 Ferier og fridage
1981 1981 81.30 Tjenestefrihed og orlov
1984 2000 81.38 Samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter
1983 1992 81.39 Uddannelse af personale
1985 1997 81.44 Kongresser, konferencer, årsmøder, foredragsrækker, arrangementer m.v.
1996 2005 82.00 Kommunale ejendomme og lokaler i almindelighed
1975 2006 82.01 Køb af ejendom til kommunens eget brug
1979 2004 82.02 Salg af ejendom, der har været brugt til kommunalt formål
1988 1988 82.03 Leje af ejendomme og lokaler til kommunens eget brug
1975 1975 82.08 Rengøring
1971 1971 83.15 Serviceydelser
1989 2005 84.01 Folketingsvalg
1985 2005 84.03 Kommunale valg
1974 2001 84.04 Valg til særlige organer
1993 1994 84.06 Folkeafstemning
1984 2004 84.07 Europaparlamentet
1992 1992 84.08 Valgdistrikter
1993 2001 84.10 Skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelser
1989 1989 85.10 EDB-registre
1991 1991 85.11 Kommunens edb-udvikling
2002 2002 85.15 Drift af administrative systemer
1984 1991 87.00 Arbejdsmiljø i almindelighed
1984 1984 87.01 Sikkerhedsorganisation
1986 1990 87.09 Stoffer og materialer
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter