STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Bygge- og Boligdirektoratet

illustration

Bygge- og Boligdirektoratet

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1946 1978 Direktoratet for staden Københavns Bygningsvæsen
1978 1997 Københavns kommunes Bygge- og boligdirektorat
Fra Til Kaldenavne
1946 1978 Bygningsvæsensdirektoratet
1978 1997 Bygge- og Boligdirektoratet

Beskrivelse af Bygge- og Boligdirektoratet Luk rammen

Direktoratet for staden Københavns bygningsvæsen.

Bygningsmyndigheden blev fra 1856 til 1939 administreret af bygningskommissionen. I 1939 overtog magistratens 4. afdeling opgaverne. Det drejede sig om de øvrighedsforretninger, som Københavns kommune havde med hensyn til færdselsforhold, kloakforhold og bygningslovgivning, herunder hele matrikelvæsenet (udstykning m. m.) og hegnslovgivningen.

Afdelingen tog sig også af brandlovgivningen, inklusive brandpolitiet, og den rejste anklage efter straffebestemmelserne i bygge- og brandlovgivningen. Den stod for kommunens generalplanlægning, byplanlægning (herunder godkendelse af bebyggelsesplaner) og kloakvæsen samt anlæg af broer, parker, gader og pladser og administrationen af dem, også belysning og renholdelse af de offentlige gader.

Brandvæsenet og brandkorpset samt spørgsmål om fragtmands- og omnibuskørsel hørte også under afdelingen. Stadsarkitektens direktorat og kommunens rådgivende ingeniørkontor var også en del af afdelingen, undtagen disse institutioners forhold til byggeforetagender, der blev udført for andre magistratsafdelinger. I disse sager var magistratsafdelingerne selv bygherrer.

Da magistratens 4. afdeling blev oprettet i 1857, fik den et sekretariat. Sekretariatet blev delt i 1913 i et 1. og et 2. sekretariat. 2. sekretariat blev nedlagt i 1917, da magistratens 5. afdeling blev oprettet. I 1939 blev et nyt 2. sekretariat oprettet, som skulle tage sig af alle sager, der havde med det egentlige bygningsvæsen at gøre. 1. april 1945 blev de to sekretariater samlet til et sekretariat og 1. april 1946 ændrede det navn til direktoratet for staden Københavns bygningsvæsen.

Direktoratet varetog afdelingens centraladministration, inklusive de sekretariatsmæssige forretninger og behandlede sagerne vedrørende:
- byens brandvæsen, både om slukningsopgaver og brandpolitiet m.m., og ambulancekørsel
- skorstensfejervæsenet
- generalplanlægning
- byplanlægning
- anlæg og vedligeholdelse af byens gader
- færdselsforhold
- kloakvæsen
- ordning af byens parker og anlæg
- sager vedrørende stadsarkitektens direktorat og Københavns kommunes rådgivende ingeniørkontor
- meddelelse af byggetilladelser
- dispensationssager
- sager angående en bebyggelses lovmæssighed
- ankesager
- ordens- og vedligeholdelsessager
- hegnssager
- retssager i anledning af overtrædelser af byggelovgivningen
- udfærdigelse og ændringer af vedtægter og regulativer vedrørende bygningsvæsenet
- udstyknings- og andre matrikulære sager
- sager vedrørende bygningsmæssig rådighed over gadeareal
- sager, som blev forelagt bygningskommissionen
- sager, der blev indbragt for taksationskommissionen, som var nedsat i henhold til byggeloven
- sager, der blev indbragt for reguleringskommissionen
- sager, der vedrørte fællesudvalget til behandling af hovedprincipperne i generalplanskitsen for København
- valg af medlemmer til repræsentantskabet for »Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab«

Direktoratet overtog sekretariatets forpligtelser med kasse- og regnskabsvæsen, som dækkede afdelingens sekretariat, stadsbygmesterens og stadskonduktørens direktorater. Fra 1. april 1969 var direktoratet også regnskabsførende for Direktorat for Københavns kommunes generalplanlægning, som blev oprettet 1. april 1968.

Direktoratets arkiv rummede de sager, som magistraten og den tidligere bygningskommission havde behandlet. Sagerne omfattede i alt cirka 40.000 matrikelnumre og optog 4500 hyldemeter.

»Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen« blev udgivet under redaktion af stadsbygmesteren.

I 1978 blev Stadsbygmesterens direktorat, Stadsingeniørens direktorats byggesagsafdeling, Stadskonduktørens direktorat og Boligkommissionens sekretariat overført til Bygge- og boligdirektoratet. Fra 1998 overgik direktoratet til Bygge- og Teknikforvaltningen, Byggedirektoratet.

Regelgrundlag for Bygge- og Boligdirektoratet:
Lov af 17. marts 1856
Byggelov for staden København af 29. marts 1939
Vedtægt for Københavns kommunes regnskabsvæsen og revision af 31. marts 1939
Administrationsvedtægt af 18. dec. 1939
Afgiftsvedtægt for staden Københavns bygningsvæsen af 29. dec. 1939 (senere af 21. dec. 1966)Fra Til Arkiver skabt af Bygge- og Boligdirektoratet
1858 2007 Bygge- og boligdirektoratets arkiv


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Bygge- og Boligdirektoratet
Fra Til Overordnede arkivskabere
1946 1997 Magistratens 4. afdeling
År Forgængere
1946 Sekretariatet
År Efterfølgere
1998 Byggeri og Bolig
Fra Til Underordnede arkivskabere
Personale- og økonomikontoret
1946 1984 1. ekspeditionskontor
1946 1984 2. ekspeditionskontor
1946 1979 3. ekspeditionskontor
1946 1985 Direktørens kontor og sekretariat
1966 1976 4. ekspeditionskontor
1978 1997 Boligkommissionen
1978 1987 Bygningsinspektoraterne 1978-2008
1978 1997 Stadskonduktøren
1979 1997 Byggesagsafdelingen
1983 1997 Grønne Gårde

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Bygge- og Boligdirektoratet

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserierVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter