STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Stadsarkitektens direktorat

illustration

Stadsarkitektens direktorat

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1886 1925 Stadsarkitekten
1925 1998 Stadsarkitektens direktorat

Beskrivelse af Stadsarkitektens direktorat Luk rammen
1886 Tidl. Bygningskonduktøren/Stadsbygningskonduktøren
1873-86 (4500). Under Mag.4.afd.
1925 Direktorat.
1920-34 Arkitektarbejde ved vedligeholdelse af stadensbygninger, overført
til Afd. for stadens bygningsvedligeligeholdelse (6210).
1998 Nedlagt.


Stadsarkitektens direktorat.
Indtil 1886 blev den kommunale arkitektvirksomhed varetaget af forskellige myndigheder. Således havde bl. a. stadsbygmesteren, allerede før hans embede og bygningspolitiet blev henlagt under magistraten i 1856, pligt til at planlægge og forestå ledelsen af de byggeforetagender, som udførtes for kommunens regning. Denne forpligtelse bortfaldt ifølge instruks af 30. dec. 1871, men stadsbygmesteren var dog fremdeles magistratens bygningskyndige konsulent.
Fra 1. marts 1873 henlagdes virksomheden under et nyoprettet embede som bygningskonduktør, senere benævnt stadsbygningskonduktør, og endelig afløstes bygningskonduktørembedet fra 1. nov. 1886 af stadsarkitektembedet. Stadsarkitekten skulle bistå magistraten i byggeanliggender, vedligeholde kommunens bygninger og forestå udførelsen af kommunens byggearbejder, hvis de ikke udførtes af dertil antagne virksomheder.
Der er ikke bevaret et samlet arkiv fra bygningskonduktøren, men enkelte arkivalier fra dette embede indgår i stadsarkitektens arkiv. De nærmere bestemmelser for stadsarkitektens virksomhed og område fastsattes i »Vedtægt betræffende Ledelsen af Kommunens tekniske Arbejder og Bygningssager« af 11. aug. 1886, senere ændret i »Vedtægt for Stadsingeniøren og Stadsarkitekten« af 12. marts 1908.
Den 1. jan. 1920 overgik den del af virksomheden, som omfattede vedligeholdelse af bygninger for forskellige institutioner, til en særlig afdeling for stadens bygningsvedligeholdelse.
I 1925 henlagdes de tidligere under stadsingeniøren henhørende bygningsingeniørarbejder m. m. under stadsarkitektens direktorat.
Den under afdelingen for stadens bygningsvedligeholdelse udøvede arkitektvirksomhed ved projektering og tilsyn med vedligeholdelsesarbejder blev fra 1. april 1934 tilbageført til stadsarkitektens direktorat.
Ved kommunalbest. beslutn. af 18. juni 1942 oprettedes en vedtægt for stadsarkitekten alene. Iflg. denne vedtægt påhvilede det stadsarkitekten »at bistå magistraten i kommunen vedrørende bygningsanliggender m. v. Han var, når det forlangtes, pligtig at afgive betænkning i samt deltage i behandlingen af sådanne sager. Han skulle udarbejde planer og overslag til samt - bortset fra de hidtil undtagne områder - forestå udførelsen af kommunens husbygningsarbejder, for så vidt udførelsen ikke i henhold til derom tagen beslutning skulle udføres af andre, i hvilket tilfælde stadsarkitekten dog var pligtig i det omfang, hvori det forlangtes, at medarbejde ved arbejdets planlæggelse og gennemførelse. Når det begæredes af en magistratsafdeling, påhvilede det stadsarkitekten at forestå udførelsen af vedligeholdelsesarbejder på kommunens
bygninger«. Stadsarkitekten hørtes desuden i sager, der angår byplanlægning.
Ifølge borgerrepræsentationens beslutn. af 30. marts 1944 udskiltes de i 1925 til stadsarkitektembedet henlagte bygningsingeniørarbejder m. m. forsøgsvis fra stadsarkitektembedet og overførtes til en under mag. 4. afdl. nyoprettet institution: Københavns kommunes rådgivende ingeniørkontor.
I 1949 vedtog borgerrepræsentationen en omorganisation af stadsarkitektens direktorat på grundlag af en af administrationskommissionen afgivet betænkning.
Efter omorganisationen samt en i nov. 1971 gennemført reorganisation omfattede stadsarkitektens direktorat 4 arkitektkontorer samt et ekspeditions- og regnskabskontor.


Relevante links
Katalog over Stadsarkitektens tegninger
Søg i Stadsarkitektens tegninger

Fra Til Arkiver skabt af Stadsarkitektens direktorat
1873 2001 Stadsarkitektens direktorats arkiv
Fra Til Digitale arkiver skabt af Stadsarkitektens direktorat
1996 1999 Plandirektoratets journal Paradox
Fra Til AV-materiale skabt af Stadsarkitektens direktorat
1520 2005 Fotos, kort, tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Stadsarkitektens direktorat
Fra Til Overordnede arkivskabere
1886 1998 Magistratens 4. afdeling
År Forgængere
1886 Stadsbygningskonduktøren
1934 Arkitektafdeling
År Efterfølgere
1920 Arkitektafdeling
1920 Håndværksafdelingen
Fra Til Underordnede arkivskabere
1907 1997 Bogholder- og ekspeditionskontor
1908 1949 Arkitektafdeling A
1908 1949 Arkitektafdeling B
1918 1949 Arkitektafdeling C
1925 1931 Bygningsingeniørafdeling A
1925 1931 Bygningsingeniørafdeling B
1931 1940 Ingeniørkontoret
1940 1949 Arkitektafdeling D
1940 1944 Ingeniørafdeling A
1940 1944 Ingeniørafdeling B
1940 1944 Ingeniørafdeling C
1949 1992 1. arkitektkontor
1949 1992 2. arkitektkontor
1949 1992 3. arkitektkontor
1972 1992 4. arkitektkontor
1993 1997 Afdelingen for Bygningsanlæg
1993 1997 Afdelingen for Bymiljø
1993 1995 Afdelingen for Specialer

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Stadsarkitektens direktorat

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenhederVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter