STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Rådgivende Ingeniørkontor

illustration

Rådgivende Ingeniørkontor

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1944 1997 Københavns kommunes Rådgivende Ingeniørkontor
Fra Til Kaldenavne
1944 1997 Rådgivende Ingeniørkontor
Fra Til Forkortelser for navnet
1944 1997 KKRI

Beskrivelse af Rådgivende Ingeniørkontor Luk rammen
1944 Fra Stadsarkitekten, Ingeniørafd. A-C -1944 (4516.020-030), Under mag.4.afd.
1978 Til Mag.6.afd., Dir.f.Kbh.komm. tekniske service (6220).
1981 Kbh. kommunes rådgivende ingeniørkontor, under Mag.6.afd.
1998 Til Rådgivende Ingeniør- og Arkitektkontor (7645).

Ved omordningen 1925 af det daværende stadsingeniørembede udskiltes den del af dettes forretninger, som omfattede opførelse og drift af kommunale bygningsanlæg m. v. Under navn af bygningsingeniørkontoret var de her henhørende sager, fordelt på 2 afdelinger, en kortere tid underlagt stadsingeniørens midlertidige bestyrelse, men henlagdes fra 1. okt. 1925 under stadsarkitektens direktorat. Fra 1. april 1931 oprettedes et overingeniørembede, hvorunder den tekniske ledelse af de 2 ingeniørafdelinger samledes, og kontoret benævnedes i almindelighed overingeniørens kontor eller blot ingeniørkontoret. Den 1. april 1939 forøgedes antallet af afdelinger til 3.
Udviklingen siden 1925 gav efterhånden ingeniørkontoret et arbejdsområde, der gik betydeligt ud over de rammer, der oprindelig var tænkt for kontorets virksomhed, og i konsekvens heraf stillede magistraten i forslag til normerings-ændringer m. v. for regnskabsåret 1944-45 forslag om, at kontoret forsøgsvis udskiltes fra stadsarkitektens direktorat og oprettedes som en selvstændig institution under navnet Københavns kommunes rådgivende ingeniørkontor. Dette vedtoges ved kommunalbest. beslutn. af 30. marts 1944.
Efter den af administrationskommissionen i juni 1951 tiltrådte betænkning VI blev der foretaget en omorganisation af ingeniørkontoret. Dette omfattede herefter 3 ingeniørafdelinger (I, II og III), en tegneafdeling, 2 særlige specialgrupper for intern projektering m. m. af maskin-, varme- og ventilationsanlæg og af elektriske anlæg samt ekspeditions- og regnskabskontoret.
Med virkning fra 1. april 1958 blev institutionen et direktorat i h. t. kommunalbestyrelsens beslutning af 18. maj 1961.
De ingeniørkontoret påhvilende arbejder og opgaver var i store træk fordelt mellem de respektive afdelinger og specialgrupper således:
Under ingeniørafdeling I henhørte:
1. De tekniske vedligeholdelses-, ombygnings- og nybygningsarbejder samt tilsyn med driften af de tekniske anlæg og installationer på hospitaler, pleje- og rekonvalescenthjem, Københavns lungeklinik, folkekøkkener, beboelsesejendommene, torve- og slagtehanerne, rådhuset og rådhusannekser samt bade- og nødtørftsanstalter.
2. Mediko-teknisk bistand til hospitalsvæsenet.
3. Fyrings- og brændselskontrol på institutioner, hvis tekniske anlæg i øvrigt var under tilsyn af ingeniørkontoret, samt for andre kommunale institutioner.
Diverse konsultativ virksomhed, herunder bl.a. teknisk og økonomisk bedømmelse af byggeprojekter, hvortil søgtes offentlig støtte, spørgsmål i forbindelse med regulativerne for tjenesteboligers udstyrelse og fradrag for naturalydelser, beregning og fordeling af varme- og kuldeafgifter samt andre tekniske leverancer, ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for kommunalt maskinpersonale, fællesindkøb for kommunale institutioner af olieprodukter til fyring og til drift af motorer samt forskellige tekniske artikler, afgivelse af erklæringer til direktoratet for stadens bygningsvæsen m.fl. vedrørende byggesager, samt til huslejenævnene vedr. modernisering af ældre ejendomme.
Under ingeniørafdeling II henhørte:
De tekniske vedligeholdelses-, ombygnings- og nybygningsarbejder samt tilsyn med driften af de tekniske anlæg og installationer ved skoler, biblioteker, Det ny Scala, begravelsesvæsenets bygninger m. v., den sociale forsorgs stiftelser m. v., bygninger for folkepensionister og for husvilde, børne- og ungdomsinstitutioner, brandstationer samt diverse bygninger m. v. under direktoratet for stadens faste ejendomme og stadsingeniørens direktorat.
Under ingeniørafdeling III henhørte:
Konstruktioner i jernbeton, jern og træ, grundundersøgelser og bygningsisolering m. m. ved arbejder og opgaver indenfor ingeniørkontorets område som helhed.
De nævnte 2 specialgrupper og tegneafdelingen var fælles for de tre ingeniørafdelinger og udførte - hver indenfor sit område - specialarbejder for disse.
Under ekspeditions- og regnskabskontoret henhørte:
Ingeniørkontorets sekretariats- og fælles korrespondancevirksomhed, personalesager, priskontrol-, bogførings- og regnskabsarbejder samt diverse kontormæssige fællesarbejder for ingeniørafdelingerne og specialgrupperne.Fra Til Arkiver skabt af Rådgivende Ingeniørkontor
1936 1997 Rådgivende Ingeniørkontors arkiv


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Rådgivende Ingeniørkontor
Fra Til Overordnede arkivskabere
1944 1978 Magistratens 4. afdeling
1978 1981 Teknisk service
1981 1997 Magistratens 6. afdeling
År Forgængere
1944 Ingeniørafdeling A
1944 Ingeniørafdeling B
1944 Ingeniørafdeling C
År Efterfølgere
1998 Rådgivende Ingeniører og Arkitekter
Fra Til Underordnede arkivskabere
1944 1997 Ekspeditions- og Regnskabskontoret
1944 1995 Ingeniørafdeling 1
1944 1995 Ingeniørafdeling 2
1944 1995 Ingeniørafdeling 3
1951 1980 Konstruktions- og Tegneafdeling
1951 1997 Specialgruppe for elektriske anlæg
1951 1997 Specialgruppe for maskin-, varme- og ventilationsanlæg
1981 1997 Teknisk Sekretariat
1983 1988 Medikoteknisk Afdeling
1996 1997 Bygningskonstruktioner
1996 1997 Sektion A
1996 1997 Sektion B
1996 1997 Sektion C
1996 1997 Sektion D
1996 1997 Sektion E

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Rådgivende Ingeniørkontor

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserierVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter