STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Udvalg, hverv og kommissioner

illustration

Udvalg, hverv og kommissioner

Overordnet betegnelse
Fra Til Officielle navne
1858 Udvalg, hverv og kommissionerFra Til Arkiver skabt af Udvalg, hverv og kommissioner
-Der er ikke registreret arkiver fra denne arkivskaber


Fra Til Overordnede arkivskabere
1858 1997 Kommunale institutioner
1998 Kommunale institutioner efter 1998
År Forgængere
1858 Kommissioner og komiteer
Fra Til Underordnede arkivskabere
1930 Fællesudvalget ang. Genforeningsmonumentet
Fællesudvalget ang. Tivoli
Fællesudvalget for Kvægtorvet
Fællesudvalget til behandling af hovedprincipperne i generalplanskitsen for København
Kommission til revision af bygningsloven for København af 21/11 1871
Kommissionen ang. sammensmeltning af politivæsenet i København og på Frederiksberg
Kommissionen til revision af pensionsreglerne
Kommissionen til undersøgelse af kommunens administration af regnskabsvæsenet
Monumenter og lignende
Udvalg, kommissioner o.lign. (henvisninger)
Udvalget ang. ombygning af usunde eller uheldigt bebyggede kvarterer og tilvejebringelse af forbedrede færdselslinier
Udvalget ang. overenskomster med staten m.h.t. personbanegårdsforholdene
Udvalget vedr. flygtningehjælpen
1857 Ekspropriationskommissionen af 1857
1857 1940 Taksationskommissionen i henhold til lov af 14/12 1857
1858 1864 Komiteen til opførelse af Københavns Kommunehospital
1858 1860 Kommissionen til at føre et overordentligt tilsyn med sundhedstilstanden
1858 1885 Svendeprøvekommissionen ifølge plakat af 26/5 1812 § 8
1861 Komiteen for slesvigernes modtagelse i København
1862 1932 Kommissionen til bedømmelse af frivillige svendeprøver af 1862
1862 1865 Taksationskommissionen (Bistrup gods)
1863 1926 Den udenbys Grundtakstkommission
1863 1863 Det kombinerede udvalg ang. foranstaltninger i anledning af bisættelsen af kong Frederik den Syvendes lig 19/12 1863
1865 Komiteen for slesvigernes modtagelse i København 2.-6.sept. 1865
1866 1867 Udvalget for tilvejebringelse af en brudegave til prinsesse Dagmar
1867 1867 Komiteen for indsamling til flygtninge fra Kreta og jordskælvsramte grækere
1867 1867 Komiteen for tilvejebringelse af en sølvbryllupsgave til kong Christian den Niende og dronning Louise
1867 1867 Komiteen vedr. Grundlovsfesten 5/6 1867
1867 1980 Udvalget til valglisternes berigtigelse
1868 1869 Forretningsudvalget for tilvejebringelse af en brudegave i anledning af hs.kgl.h. kronprins Frederiks formæling med hds.kgl.h. prinsesse Lovisa af Sverige og Norge 28/7 1869
1872 1939 Hegnssynsmænd
1872 1885 Overhegnssynskommissionen i København
1872 1925 Udvalget for fæstningsterrænets realisation
1873 1873 Komiteen til uddeling af rejseunderstøttelse til udstillingen i Wien
1873 1875 Udvalget ang. skolevæsenets reform
1874 Gadenavneudvalget
1878 1879 Det kommunale fællesudvalg ang. universitetets 400-års fest
1880 1900 Fællesudvalget ang. gade- og vejanlæg på stadens grund uden for demarkationsterrrænet
1884 1884 Det kommunale fællesudvalg til udarbejdelse af fremstillinger af kommunale forhold og afholdelse af en fest i anledning af lægekongressen 1884 i København
1884 1885 Udvalget af 1884 ang. tilvejebringelse af sundhedsvedtægt
1885 1923 Fællesudvalgene vedr. rådhusets opførelse
1887 1888 Forretningsudvalget for tilvejebringelse af en erindringsgave til Deres Majestæter kongen og dronningen i anledning af det den 15/11 indtræffende 25 års regeringsjubilæum
1890 1898 Ekspropriationskommissionen af 1890
1890 Udvalget ang. meddelelse af beværterborgerskab
1893 1897 Ekspropriationskommissionen af 1893
1897 1914 Ekspropriationskommissionen af 1897
1897 1962 Udvalget for kunstneriske formåls fremme
1898 1908 Fællesudvalget ang. en revision af bygningsloven af 12/4 1889
1898 1901 Komiteen til bevarelse af Kastelterrainet som park
1898 1904 Udvalget ang. benyttelse af kommunens ejendomme, der blev erhvervet 1898
1899 1916 Kommissionen ang. Bispebjerg hospitals opførelse
1900 Brønshøjudvalget
1900 1900 Det finansielle udvalg ang. Københavns personbanegård
1901 Valbyudvalget
1901 1950 Vandsynsmændene i Brønshøj distrikt
1901 1950 Vandsynsmændene i Valby distrikt
1904 1978 Markudvalget
1906 1939 Vandafledningskommissionen i h.t. lov af 30/11 1857 og lov af 28/4 1906
1907 1998 Voldgiftsmænd i tvistigheder ang. handel med husdyr
1911 Taksationskommissionen af 7/4 1911
1912 1913 Kommissionen af 30/5 1912 til behandling af landtingsmand Niels Rasmussens ændringsforslag til bygningslov for København
1914 1921 Prisreguleringskommissionen
1914 1919 Velfærdsudvalget
1915 Kødkontrolkommissionen
1916 1937 Fællesudvalget ang. afhjælpning af bolignøden
1916 1919 Fællesudvalget ang. særlige lempelser for nye byggeforetagender
1917 1948 Det kommunale kornnævn 1917-50
1918 1919 Dommerkomiteen for konkurrencen om et indgangsparti til Fælledparken fra Trianglen
1918 1918 Fællesudvalget for opførelse af beboelseshuse med fælles husholdning
1918 1950 Komiteen for ubemidlede husmødres rekonvalscens
1919 2002 Københavns nævningekredses grundlisteudvalg
1920 1930 Fællesrådet ang. forhold, der vedr. det under Københavns kommune ansatte personale
1920 1922 Kommissionen vedr. rotteudryddelse, nedsat af Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse
1922 1965 Fællesudvalget til afgivelse af erklæringer om biografbevillinger og Biografteatertilsynet
1922 1923 Komiteen for hjælp til Tysklands middelstand
1923 1923 Fællesudvalget ang. kommunale deklarationers prioritetsstillinger
1923 1976 Fællesudvalget vedr. aldersrente efter det fyldte 60. år
1930 1930 Udvalget for de Sønderjydske rejser
1931 1931 Komiteen for den Sønderjydske rejse 11.-13. september 1931
1932 Hospitalskommissionen af 1/7 1932
1936 Udvalget ang. tilsyn med herberger, arbejdshjem m.v. i København
1939 1941 Kommissionen til udarbejdelse af saneringsplaner for København
1939 1953 Prisudvalget for Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner
1939 2000 Samejet mellem Staten og Københavns Kommune om Amager Fælled
1940 1977 Bygningskommissionen af 1940
1940 1977 Reguleringskommissionen
1940 1979 Taksationskommissionen i henhold til lov af 29/3 1939
1941 1956 Københavns Mælkenoteringsudvalg
1942 1943 Udvalget vedr. tilrettelæggelsen af den kommunale udstilling i 1943
1942 Ungdomsskolenævnet
1944 1945 Komiteen for Brønshøj Erhvervsvagtværn
1944 1953 Trafikkommissionen af 1/7 1944 til drøftelse af en samlet trafikplan for hovedstaden
1946 1997 Det rådgivende kommunale ungdomsudvalg
1956 1974 Hovedstadskommunernes samråd
1960 1977 Københavns kommunes Idrætsfond
1960 1976 Revalideringsudvalget for Københavns og Frederiksberg kommuner
1960 1962 Udvalget vedr. De offentlige toiletter
1961 1962 Programudvalget for projekt til Hvidovre hospital
1962 1974 Fællesudvalget vedr. sporvejs- og omnibusdrift i København og Frederiksberg kommuner
1962 Københavns kommunes Kulturfond
1963 1981 Renholdningsselskabet af 1898, kommunernes tilsynsførende
1964 1990 Øresundsrådet
1965 1965 Støj- og røgugens sekretariat
1966 1972 Trafikudvalget for Storkøbenhavn
1969 Lokalnævnet for Københavns politikreds
1969 1972 Moderniseringsnævnet
1973 1988 Gods- og trafikudvalget for København og Frederiksberg kommune samt Københavns amt
1974 Kontaktudvalget vedr. Storkøbenhavn
1992 1996 Kulturby 96
1997 2003 Fonden Kulturbro
1997 Klagerådet vedrørende hjemmehjælp i Københavns Kommune


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter