STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Sundhedskommissionen 1711-12

illustration

Sundhedskommissionen 1711-12

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1711 1712 Sundhedskommissionen 1711-12

Beskrivelse af Sundhedskommissionen 1711-12 Luk rammen
I anledning af den store pest blev der ved reskript af 7. juli 1711 nedsat en ekstraordinær sundhedskommission, som fik til opgave med al mulig omhyggelighed at sørge for, at sundhedsvæsenet fungerede bedst muligt. Kommissionen skulle, hver gang de fik en anmeldelse, sætte forplejning i værk til de syge og sørge for begravelse af døde. De præster, læger og barberer, de havde bestilt, skulle de hver dag anvise, hvem der skulle besøges.

Medlemmer blev etatsråd Georg Grundt, politimester Ernst, borgmester J. C. Meller, kommerceråd Hørning, viceborgmester og stadsfysikus Eichel, rådmand Kay Klinge samt tre af de 32 mænd, udpeget af magistraten. 10. juli samme år blev kommissionen forøget med to læger, professor Hans Muhle og dr. Reinholt Wagener, og dagen efter med biskop Christen Worm og schoutbynacht (kontreadmiral) Olaus Judichær.

Da flere af medlemmerne havde meget andet at passe, og en del endda blev syge og døde, satte de øvrige igennem 28. august, at det blev befalet Rentekammeret, Generalkommissariatet, Hofretten og Borgretten samt magistraten, at hver af disse instanser skulle vælge en repræsentant til kommissionen. Desuden skulle generalløjtnant Cormaillon indtræde i den.

Samtidig fik medlemmerne tilladelse til at varetage arbejdet på skift. Dog skulle der altid være mindst fem i gang og af dem, skulle tre være en af de ældre, som havde indsigt i, hvad der hidtil var foregået. Da man i juni 1712 regnede med, at pesten var ophørt, blev kommissionen ophævet den 22. juni, dens forretninger overdraget Politi- og Kommercekollegiet, og Rentekammeret pålagt at revidere dens regnskaber.

Samtidig lovede kongen ved tid og lejlighed at ihukomme den nidkærhed, medlemmerne havde udvist til det fælles bedste.

Litteratur:
Historiske Meddelelser om København I-III-545/614, med kildefortegnelse
Historiske Meddelelser om København I-IV- 430/434Fra Til Arkiver skabt af Sundhedskommissionen 1711-12
1710 1712 Sundhedskommissionens arkiv


Fra Til Overordnede arkivskabere
1711 1712 Sundhedsvæsen


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter