STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Kommissioner, nævn og udvalg

Tilbage til Emneoversigt
 1. Administrationskommissionens arkiv 1947-1965
 2. Boligkommissionens arkiv 1921-2003
 3. Boligkommissionens sekretariats arkiv 1920-2005
 4. Borgerrepræsentationen, Budgetudvalgets arkiv 1948-1976
 5. Borgerrepræsentationen, Decisionsudvalgets arkiv 1934-1974
 6. Borgerrepræsentationen, Det Stående udvalgs arkiv 1858-1978
 7. Borgerrepræsentationen, Legatudvalgets arkiv 1893-1971
 8. Brandkommissionens arkiv 1805-1870
 9. Brolægnings- og vejkommissionens arkiv 1839-1878
 10. Brolægningskommissionens arkiv 1774-1819
 11. Brønshøjudvalgets arkiv 1901-1907
 12. Bygningskommissionens arkiv 1856-1943
 13. Bygningskommissionens arkiv 1729-1741
 14. Den bestandige Provideringskommissions arkiv 1789-1845
 15. Den bistrupske kommissions arkiv 1740-1816
 16. Den fælleskommunale komite angående misligheder ved brolægningsvæsenets arkiv 1843-1844
 17. Den fælleskommunale komite angående stadens belysning med gas (I) arkiv 1840-1842
 18. Den fælleskommunale komite angående stadens belysning med gas (II) arkiv 1842-1848
 19. Den kombinerede komite angående indførelsen af et vand-, gas- og kloaksystem (Komite I)s arkiv 1831-1854
 20. Den kombinerede kommission af november 1728 vedr. byens forhold efter brandens arkiv 1728-1728
 21. Den kommunale afregningskommissions arkiv 1716-1810
 22. Den kommunale afregningskommissions arkiv 1809-1817
 23. Den overordentlige sundhedskommissions arkiv 1831-1860
 24. Det finansielle udvalg ang. Københavns personbanegårds arkiv 1900-1900
 25. Det kombinerede udvalg ang...bisættelse Frederik VIIs arkiv 1863-1863
 26. Det kommunale fællesudv.ang.universitetets 400-års fests arkiv 1878-1879
 27. Det kommunale fællesudvalg til .... Lægekongressen Kbhs arkiv 1884-1884
 28. Det kommunale kornnævns arkiv 1917-1920
 29. Det kommunale kornnævns arkiv 1917-1948
 30. Det rådgivende Integrationsudvalgs arkiv 1996-2005
 31. Det rådgivende kommunale ungdomsudvalgs arkiv 1969-1976
 32. Distriktssundhedskommissionen for Sct. Annæ Øster kvarters arkiv 1853-1855
 33. Ekspropriationskommissionen af 1857 arkiv 1858-1901
 34. Ekspropriationskommissionen af 1890 arkiv 1890-1898
 35. Ekspropriationskommissionen af 1893 arkiv 1895-1897
 36. Ekspropriationskommissionen af 1897 arkiv 1897-1914
 37. Erhvervsskatteudvalgets arkiv 1913-1938
 38. Erstatningsfondskommissionens arkiv 1796-1816
 39. Forretningsudv.f.erindringsgave Christian IX regeringsjubilæums arkiv 1887-1888
 40. Forretningsudv.f.tilvejebr.brudegave..kronprins Frederiks arkiv 1868-1869
 41. Fællesudvalgene vedr. rådhusets opførelses arkiv 1885-1923
 42. Fællesudvalget ang. afhjælpning af bolignødens arkiv 1916-1936
 43. Fællesudvalget ang. en revision af bygningsloven af 1889 arkiv 1898-1908
 44. Fællesudvalget ang. gade- og vejanlæg på stadens grund....s arkiv 1885-1899
 45. Fællesudvalget ang. Genforeningsmonumentets arkiv 1925-1930
 46. Fællesudvalget ang. kommunale deklarationers prioritetsstillingers arkiv 1923-1923
 47. Fællesudvalget ang. særlige lempelser for nye byggeforetagenders arkiv 1916-1919
 48. Fællesudvalget ang. Tivolis arkiv 1924-1925
 49. Fællesudvalget for Kvægtorvets arkiv 1879-1881
 50. Fællesudvalget for opførelse af beboelseshuse med fælles husholdnings arkiv 1918-1918
 51. Fællesudvalget til behandling af hovedprincipperne i generalplanskitsen for Københavns arkiv 1950-1964
 52. Fællesudvalget vedr. folkepension og enkepensions arkiv 1923-1976
 53. Fællesudvalget vedr. sporvejs- og omnibusdrift i København og Frederiksberg kommuners arkiv 1962-1974
 54. Fællesudvalget...biografbevillinger og Biografteatertilsynets arkiv 1922-1971
 55. Gadereguleringskommissionens arkiv 1807-1813
 56. Gadereguleringskommissionens arkiv 1728-1728
 57. Gods- og trafikudvalgets arkiv 1973-1988
 58. Gældskommissionens arkiv 1720-1771
 59. Hospitalskommissionen af 1932 arkiv 1932-1934
 60. Hospitalsrådets arkiv 1910-1971
 61. Indkvarteringskommissionen(erne)s arkiv 1713-1813
 62. Kassationskommissionen for Københavns brandkorps arkiv 1859-1869
 63. Kollektkommissionens arkiv 1795-1799
 64. Komite 1813 t.undersøg.detailhandleres og høkeres priskurants arkiv 1813-1814
 65. Komitéen af 1844 vedr. anordning af 1844s arkiv 1844-1844
 66. Komiteen af 1847 til brødprisernes lettelses arkiv 1847-1854
 67. Komiteen ang. indsamling af frivillige bidrag til borgervæbningens arkiv 1848-1850
 68. Komiteen ang. realisation af stadens rugoplags arkiv 1826-1828
 69. Komiteen for Brønshøj Erhvervsvagtværns arkiv 1944-1945
 70. Komiteen for den Sønderjydske rejses arkiv 1931-1931
 71. Komiteen for hjælp til Tysklands middelstands arkiv 1922-1923
 72. Komiteen for indsamling til flygtninge fra Kreta og jordskælvsramte grækeres arkiv 1867-1867
 73. Komiteen for oprejsning..mindesmærke for J.Ewald og JH.Wessels arkiv 1877-1879
 74. Komiteen for slesvigernes modtagelse i Københavns arkiv 1861-1861
 75. Komiteen for slesvigernes modtagelse i Københavns arkiv 1865-1865
 76. Komiteen for tilvejebr. af et mindesmærke for A.S. Ørsteds arkiv 1899-1902
 77. Komiteen for tilvejebr. af et monument for Niels R. Finsens arkiv 1906-1910
 78. Komiteen for tilvejebr. sølvbryllupsgave til Chr. IXs arkiv 1867-1867
 79. Komiteen for ubemidlede husmødres rekonvalscens arkiv 1918-1950
 80. Komiteen i anledning af festligh.v.troppernes hjemkomsts arkiv 1851-1851
 81. Komiteen om ophævelse af vægterkorpset og indførelse af et politikorps arkiv 1824-1826
 82. Komiteen til bevarelse af Kastelterrainet som parks arkiv 1898-1901
 83. Komiteen til gennemførelse af de approberede planer til gas- og vandforsynings arkiv 1849-1860
 84. Komiteen til opførelse af Københavns Kommunehospitals arkiv 1858-1882
 85. Komiteen til oprettelse af et mindesmærke for Frederik den 7.s arkiv 1868-1874
 86. Komiteen til tilvejebr.af et monument for Nathalie Zahles arkiv 1913-1916
 87. Komiteen til uddeling af rejseunderstøt.t.udstil.Wiens arkiv 1873-1873
 88. Komiteen til undersøgelse af Bistrup gods tilstands arkiv 1841-1857
 89. Komiteen vedr. Grundlovsfestens arkiv 1867-1867
 90. Komiteen...mindesmærke...250-år f.stormen på København 1659s arkiv 1905-1918
 91. Kommission til revision af bygningsloven for Københavns arkiv 1876-1878
 92. Kommissionen af 1769 vedr. stridigheder mellem Vandtmagerlavet og Klædehallens bestyrelses arkiv 1769-1769
 93. Kommissionen af 1808 til regul.fremmede troppers kvarterers arkiv 1807-1810
 94. Kommissionen af 1812 ang. håndværkssvendes maximumlønninger samt håndværksmestres og detailhandleres maximumprisers arkiv 1813-1813
 95. Kommissionen af 1812 til næringsvejes forlæggelse udenf. Kbh.s arkiv 1812-1820
 96. Kommissionen af 1828 ang. det af W. Mehnert forfærdigede apparat til at bemærke skindøde begravedes genoplivelses arkiv 1828-1842
 97. Kommissionen af 1828 vedr. Fattigvæsenets udgifters arkiv 1828-1831
 98. Kommissionen af 1834 vedr. revision af skolereglements arkiv 1834-1836
 99. Kommissionen af 1840 til overvejelse af indretningen af den til udvidelse af arresterne tilkøbte bygnings arkiv 1841-1841
 100. Kommissionen af 1848 ang. visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor hovedstadens arkiv 1848-1852
 101. Kommissionen af 1848 vedr. omorganisering af kirkeskolers arkiv 1844-1851
 102. Kommissionen af 1851 til forbedring af de hygiejniske forhold i Københavns arkiv 1851-1854
 103. Kommissionen af 1912 til behandling af landtingsmand Niels Rasmussens ændringsforslag til bygningslov for Københavns arkiv 1912-1913
 104. Kommissionen ang. anlæg af trottoirs arkiv 1765-1771
 105. Kommissionen ang. Bispebjerg hospitals opførelses arkiv 1899-1916
 106. Kommissionen ang. brandvæsenets forbedrings arkiv 1795-1796
 107. Kommissionen ang. brolægnings arkiv 1682-1684
 108. Kommissionen ang. et hjælpemagasin af rugs arkiv 1794-1799
 109. Kommissionen ang. gadernes vandfald og rendestenens vaterpas arkiv 1757-1758
 110. Kommissionen ang. gasbelysningens indførelse i Københavns arkiv 1824-1827
 111. Kommissionen ang. grundes afståelse til vandvæsenets arkiv 1813-1820
 112. Kommissionen ang. lavenes arkiv 1730-1731
 113. Kommissionen ang. omlæggelsen af brolægningen på Kongens Nytorvs arkiv 1840-1842
 114. Kommissionen ang. Ordrup søs arkiv 1757-1759
 115. Kommissionen ang. sammensmeltning af politivæsenet i København og på Frederiksbergs arkiv 1877-1879
 116. Kommissionen ang. tømmerpladsernes arkiv 1727-1758
 117. Kommissionen ang. vandfaldet på Amalienborg plads arkiv 1750-1752
 118. Kommissionen i anl. af opløbet mod jødernes arkiv 1819-1819
 119. Kommissionen til bedømmelse af frivillige svendeprøvers arkiv 1862-1934
 120. Kommissionen til forbedring af handelen og næringsvejenes arkiv 1724-1778
 121. Kommissionen til godtgørelse for de udenfor stadens porte til fæstningsværkerne udlagte bygningers arkiv 1808-1813
 122. Kommissionen til næringsskattens ansættelses arkiv 1816-1862
 123. Kommissionen til overvejelse af hvad der måtte findes fornødens til stadens bedre renovations arkiv 1763-1767
 124. Kommissionen til regulering af bidrag fra den kgl. kasse til stadens arkiv 1771-1772
 125. Kommissionen til revision af pensionsreglernes arkiv 1906-1906
 126. Kommissionen til udarbejdelse af en bygningslov for København og dens forstæders arkiv 1806-1856
 127. Kommissionen til udarbejdelse af saneringsplaner for Kbh.s arkiv 1939-1941
 128. Kommissionen til undersøgelse af alle de punkter, som kunne have indflydelse på brødtaksterne for Københavns arkiv 1837-1839
 129. Kommissionen til undersøgelse af brandmajor Boye Junges forhold ved branden 1795s arkiv 1797-1797
 130. Kommissionen til undersøgelse af kommunens administration af regnskabsvæsenets arkiv 1905-1905
 131. Kommissionen til vandvæsenets forbedrings arkiv 1801-1805
 132. Kommissionen vedr. bedrageri i spils arkiv 1754-1755
 133. Kommissionen vedr. lygtevæsenets arkiv 1800-1819
 134. Kommissionen vedr. rotteudryddelses arkiv 1920-1922
 135. Kommiteen ang. forandr. i lavs- og korporationsvæsens arkiv 1840-1848
 136. Kontaktudvalget vedr. Storkøbenhavns arkiv 1974-1998
 137. Københavns kommunes Kulturfonds arkiv 1946-2008
 138. Københavns Mælkenoteringsudvalgs arkiv 1945-1956
 139. Københavns nævningekredses grundlisteudvalgs arkiv 1919-1991
 140. Kødkontrolkommissionens arkiv 1915-1916
 141. Lokalnævnet for Københavns politikreds arkiv 1972-2006
 142. Markudvalgets arkiv 1898-1966
 143. Moderniseringsnævnets arkiv 1969-1973
 144. Over-brand- og vandkommissionens arkiv 1677-1806
 145. Overformynderikommissioners arkiv 1813-1831
 146. Overhegnssynskommissionen i Københavns arkiv 1876-1885
 147. Pensioneringsrådets arkiv 1920-1996
 148. Prioritetskommissionens arkiv 1728-1730
 149. Prisreguleringskommissionens arkiv 1914-1921
 150. Prisudvalgets arkiv 1939-1953
 151. Reguleringskommissionens arkiv 1940-1977
 152. Samejet om Amager Fælleds arkiv 1939-1995
 153. Skolekommissionens arkiv 1809-1815
 154. Storkøbenhavns hyrevognskontors arkiv 1970-1990
 155. Sundhedskommissionens arkiv 1860-1977
 156. Sundhedskommissionens arkiv 1710-1712
 157. Svendeprøvekommissionen ifølge plakat af 26/5 1812 § 8 arkiv 1812-1885
 158. Taksationskommissionen (Bistrup gods) arkiv 1862-1865
 159. Taksationskommissionen af 1911 arkiv 1911-1914
 160. Taksationskommissionen i henhold til lov af 14/12 1857s arkiv 1857-1941
 161. Taksationskommissionen i henhold til lov af 29/3 1939 arkiv 1939-1979
 162. Trafikkommissionen af 1944 arkiv 1944-1953
 163. Trafikudvalget for Storkøbenhavns arkiv 1966-1972
 164. Uddannelseskommissionens arkiv 1933-1981
 165. Udv.ang. benyttelse af kommunens ejendomme erhvervet 1898s arkiv 1898-1904
 166. Udvalget af 1884 ang. tilvejebringelse af sundhedsvedtægts arkiv 1884-1885
 167. Udvalget ang. meddelelse af beværterborgerskabs arkiv 1890-1904
 168. Udvalget ang. ombygning af usunde eller uheldigt bebyggede kvarterer og tilvejebringelse af forbedrede færdselsliniers arkiv 1898-1918
 169. Udvalget ang. overenskomster med staten m.h.t. personbanegårdsforholdenes arkiv 1904-1904
 170. Udvalget ang. skolevæsenets reforms arkiv 1873-1876
 171. Udvalget ang. tilsyn med herberger, arbejdshjem m.v. i Københavns arkiv 1936-1975
 172. Udvalget for de Sønderjydske rejsers arkiv 1930-1930
 173. Udvalget for fæstningsterrænets realisations arkiv 1872-1916
 174. Udvalget for tilvejebr. brudegave til prinsesse Dagmars arkiv 1866-1867
 175. Udvalget vedr. De offentlige toiletters arkiv 1960-1962
 176. Udvalget vedr. flygtningehjælpens arkiv 1960-1960
 177. Udvalget vedr. tilrettelægg.af den kommunale udstilling 1943s arkiv 1942-1943
 178. Ungdomsskolenævnets arkiv 1943-1972
 179. Valbyudvalgets arkiv 1901-1907
 180. Vandafledningskommissionens arkiv 1907-1935
 181. Vandkommissionens arkiv 1688-1859
 182. Velfærdsudvalgets arkiv 1914-1919
 183. Økonomikommissionens arkiv 1767-1857Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter